Thành phố Bắc Kạn: Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021

Sáng ngày 11/5/2022, UBND Thành phố Bắc Kạn tổ chức tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021; triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Huế -Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Trong năm 2021, công tác cải cách của thành phố Bắc Kạn đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch và tiếp tục được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện được UBND thành phố chỉ đạo giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, ý thức trách nhiệm trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao.

Đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về công tác chỉ đạo điều hành: Việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tổng số có 115 nhiệm vụ, nhiệm vụ có thời hạn 61 (đúng hạn 46, quá hạn 15), nhiệm vụ không có thời hạn 54. UBND thành phố đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố và xã, phường được kiện toàn, sắp xếp, bố trí phù hợp với trình độ, năng lực. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chỉ số cải cách hành chính của UBND thành phố năm 2021 đạt điểm số 78,77/100; xếp thứ 2/8 các đơn vị huyện, thành phố trong tỉnh. Đối với các đơn vị cấp xã, phường trong năm 2021 có 7/8 đơn vị xếp loại tốt; 01/8 đơn vị xếp loại khá.

Tại hội nghị, sau khi nghe các cán bộ chuyên viên, lãnh đạo các phòng, ban, ngành; đại diện UBND các xã, phường phát biểu ý kiến, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại cần khắc phục, đồng chí Dương Hữu Bường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Trên cơ sở báo cáo, rà soát kết quả năm 2021, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, tập trung khắc phục ngay những phần còn hạn chế. Tổ chức, triển khai các giải pháp đồng bộ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, công tác quản lý cán bộ công nhân viên chức, tiến độ chất lượng giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Cơ quan thường trực cần tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, thực hiện thông báo, nhắc nhở các đơn vị trong công tác CCHC. Các xã, phường tập trung rà soát nhiệm vụ CCHC, tăng cường công tác quản lý và tuyên truyền. Các phòng, ban chuyên môn thành phố đảm bảo thực hiện tốt các thủ tục hành chính theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong khâu chỉ đạo, giải quyết, nâng cao công tác quản lý tài chính công,…

Năm 2022, thành phố sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, UBND các cấp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC đối với từng phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường. Khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số CCHC năm 2021 và nâng cao chỉ số CCHC năm 2022. Trong lĩnh vực xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, để tăng tỷ lệ cung ứng và phát sinh hồ sơ trong dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích, các bộ phận chuyên môn trực tiếp phụ trách tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố cần tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến giao dịch. Tăng cường công tác kiểm tra CCHC và kiểm việc chấp hành công vụ của các cơ quan, đơn vị.

Hoàng Thạc

 

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên