Thành phố Bắc Kạn tuyên truyền về phòng chống ma túy, mại dâm

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu đã được thông tin về thực trạng tệ nạn ma túy, tệ nạn mại dâm trên phạm vi cả nước và trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Tác hại của nạn ma túy, nạn mại dâm; cách nhận biết và đấu tranh phòng ngừa với các tệ nạn trên.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý, mại dâm  tại các xã, phường. Trên cơ sở đó, các ngành, các địa phương có kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội tại địa phương./.