Thành phố kiểm tra công tác CCHC tại phường Xuất Hóa

Ngày 10/11, Đoàn kiểm tra công tác CCHC thành phố Bắc Kạn tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC 2022 tại phường Xuất Hóa, nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý những vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác CCHC. Đồng chí Nguyễn Ánh Xuân, Trưởng phòng Nội vụ thành phố làm trưởng đoàn.

Tại thời điểm kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế việc thực hiện chỉ đạo điều hành CCHC và kết quả thực hiện CCHC trên các lĩnh vực từ cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,…

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo của UBND phường Xuất Hóa: UBND phường đã triển khai các văn bản chỉ đạo, cuộc họp chỉ đạo về công tác cải cách hành chính năm 2022. Trong Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 28/01/2022 thực hiện công tác CCHC năm 2022, phường Xuất hóa gồm 07 nhiệm vụ chính, 26 mục tiêu và 27 nhiệm vụ cụ thể; hiện phường còn 05/27 nhiệm vụ chưa hoàn thành, đang tiếp tục thực hiện trong hai tháng cuối năm. Đến nay, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác CCHC đều được triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức cơ quan thông qua các cuộc họp giao ban hệ thống hồ sơ công việc, các tổ dân phố, họp tổ,…Trong 10 tháng đầu năm 2022, đã cấp phát  trên 400 tờ rơi của UBND tỉnh; tổ chức tuyên truyền, PBGDPL trong đó có ghép nội dung về cải cách hành chính được 04 cuộc với 300 lượt người tham dự 7/7 tổ dân phố; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh phường với 89 lượt phát thanh. Đề nghị cán bộ, công chức nghiên cứu, đề xuất những mô hình, s kiến, giải pháp mới trong CCHC. Tháng 9/2022, UBND phường đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên năm 2022 với nội dung thanh niên phường Xuất Hóa với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số. Dự kiến trong tháng 12/2022, UBND phường tiếp tục tổ chức hội nghị thoại giữa Chủ tịch UBND với nhân dân trên địa bàn phường.

Kiểm tra hệ thống hồ sơ công việc, phần mềm dùng chung tại bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả

UBND phường thường xuyên thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong hoạt động quản lý điều hành của đơn vị. Trong đó, xác định lĩnh vực trọng trong năm 2022 là theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực quản lý, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, bảo vệ môi trường, tình hìn hành pháp luật phòng cháy và chữa cháy. Các công chức chuyên môn thực hiện phối hợp việc kiểm tra hình thi hành pháp luật thường xuyên, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời trường hợp vi phạm. Duy trì chế độ báo cáo, thống kê số liệu định kỳ 6 tháng và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ phận một cửa đảm bảo được bố trí, trang bị khá đầy đủ cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu làm việc của các bộ công chức và thuận tiện cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch, tra cứu thông tin, tài liệu. Việc niêm yết các thủ tục hàng chính đầy đủ, minh bạch, công khai. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận phải giải quyết (từ 01/01/2022 đến 30/10/2022) của phường là 1.128, trong đó: Trực tuyến 423, trực tiếp 700, kỳ trước chuyển sang 05. Số hồ sơ đã giải quyết 1.128 (trước hạn 305, đúng hạn 823, quá hạn 0). Uỷ ban nhân dân phường đã thành lập Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số, Tổ công nghệ số cộng đồng phường và ở tổ dân phố. Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Xem xét, kiểm tra hệ thống hồ sơ công tác CCHC năm 2022

Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ chưa khắc phục như: Tỷ lệ thủ tục hành chính cơ trực tuyến tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến vẫn còn thấp, không có hồ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; chưa thực hiện được việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Bên cạnh những kết quả trên, Đoàn kiểm tra phát hiện một số tồn tại hạn chế của phường cần khắc phục trong thời gian tới là các hình thức tuyên truyền CCHC chưa phong phú đa dạng, nhất là cần cung cấp đa dạng hơn thông tin văn bản chỉ đạo về công tác CCHC, TTHC; tập huấn, xây dựng tin, bài nâng cao Trang thông tin điện tử phường; việc xử lý văn bản trên hệ thống cần có nội dung chỉ đạo cụ thể cho từng cán bộ công chức theo lĩnh vực phụ trách; sớm thành lập đầy đủ Tổ công nghệ số cộng đồng, chú ý lựa chọn những người thành thạo về công nghệ; quan tâm đăng ký, sử dụng tài khoản dịch vụ công quốc gia; nghiên cứu thực hiện phiếu điều tra, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,..

Triệu Biển