Thành ủy Bắc Kạn sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn đã ban hành nhiều kế hoạch, công văn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị cũng như các chuyên đề hằng năm, đăng ký các phần việc làm theo, xây dựng các chuẩn mực đạo đức gắn với nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã đổi mới phương thức quản lý, điều hành theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề, vụ việc nổi cộm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, tăng cường công tác quản lý đất đai, đô thị, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 cũng được MTTQ, các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị triển khai có hiệu quả, với nhiều mô hình làm theo Bác như: Nuôi lợn đất tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thực hiện phong trào “ Dân vận khéo”   trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Thực hiện Chỉ thị -05CT/TW gắn với thực hiện chỉ thị số 27-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan nhà nước đã tác động tích cực đến việc nâng cao trình độ, năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, ý thực phục vụ nhân dân và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức và người lao động được nâng lên; công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, đưa việc học tập trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, hiệu quả, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019 và những năm tiếp theo.