THÔNG BÁO Cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ngày 21/01/2022