THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND thành phố ngày 25/7/2023 

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 92/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND thành phố ngày 25/7/2023 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn