THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn thành phố

Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn thành phố

Nguồn: Văn phòng HDND – UBND TP Bắc Kạn