Công văn số 276 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn về việc cài đặt, sử dụng VssID – BHXH số

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 276 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn về việc cài đặt, sử dụng VssID – BHXH số

Nguồn: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn