THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp lãnh đạo UBND

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 106/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp lãnh đạo UBND

Nguồn: UBND thành phố