THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại hội nghị đánh giá kết quả chỉ số cấp tỉnh năm 2022 và bàn giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năm 2023 và nhưng năm tiếp theo, ngày 05 tháng 5 năm 2023

Xem nội dung chi tiết ở đâuTHÔNG BÁO số 141/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đăng Bình tại hội nghị đánh giá kết quả chỉ số cấp tỉnh năm 2022 và bàn giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năm 2023 và nhưng năm tiếp theo, ngày 05 tháng 5 năm 2023

Nguồn: UBND thành phố