Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Nguồn: UBND thành phố