THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 58/TB-UBND Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Nguồn: UBND thành phố