Thông báo số 161 của UBND thành phố về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

Xem nội dung chi tiết tại đây: 161_Thông báo số 161/TB -UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá.