Thông báo số 45/TB-HĐTDVC kết quả trúng tuyển viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022

Xem chi tiết nội dung tại đây: Thông báo số 45/ TB-HĐTDVC ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Bắc Kạn kết quả trúng tuyển viên chức thành phố Bắc Kạn năm 2022.