THÔNG BÁO Tình hình Bọ rầy, bệnh đạo ôn hại cây lúa vụ xuân năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 73/TTDVNN Tình hình Bọ rầy, bệnh đạo ôn hại cây lúa vụ xuân năm 2023

Nguồn: TTDVNN thành phố