THÔNG BÁO về nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 147/TB-VP về nhu cầu tiếp nhận vào làm viên chức

Nguồn: VP UBND tỉnh Bắc Kạn