THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh một phần nội dung tại Thông báo số 129/TB-UBND ngày 16/9/2019 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu dân cư Thôm Dầy phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn