Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Bắc Kạn năm 2022

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Bắc Kạn năm 2022