Thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực cấp Căn cước công dân

Xem chi tiết tại đây: Thông báo về việc thay đổi thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực cấp Căn cước công dân