THÔNG BÁO Về việc thực hiện ký số,in phát hành tờ bìa và tờ rời sổ Bảo hiểm xã hội,thẻ Bảo hiểm y tế 

Xem nội dung chi tiết tại đâyTHÔNG BÁO số 14/BHXH về việc thực hiện ký số,in phát hành tờ bìa và tờ rời sổ Bảo hiểm xã hội,thẻ Bảo hiểm y tế 

Nguồn: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn