Thông báo xã Nông Thượng đạt chuẩn NTM nâng cao & Hội xuân năm 2024