Thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1843 UBND-VP ngày 06.10.2020 của UBND thành phố Bắc Kạn V.v thực hiện Công điện số 1300.CĐ-TTg ngày 24.9.2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn