Tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn thị xã Bắc Kạn 6 tháng đầu năm 2012

Từ đầu năm 2012 đến nay, các chính sách dân tộc trên địa bàn thị xã Bắc Kạn được triển khai kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn thị xã.

Thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn: UBND thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã tiến hành lập danh sách các đối tượng là người dân thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 – 2015 đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định, kết quả thị xã Bắc Kạn đề nghị hỗ trợ 271 hộ với số tiền 68,8 triệu đồng.

Đối với chính sách cấp không báo chí theo Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, thị xã Bắc Kạn được cấp một số loại báo, tạp chí không thu tiền như: Báo Dân tộc và Phát triển, Chuyên đề Dân tộc và Miền núi, Báo Phụ Nữ, Báo Nông thôn ngày nay, Tạp chí văn hóa các dân tộc, Tạp chí Dân tộc. Nhìn chung các loại báo, tạp chí phát huy được hiệu quả trong công tác tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, phổ biến các chế độ, chính sách đối với đồng bào các dân tộc ở địa phương.

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ: UBND thị xã đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường triển khai việc bầu chọn người có uy tín trên địa bàn thị xã; các xã, phường lập danh sách xét công nhận, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của địa phương theo đúng điều kiện, tiêu chuẩn với tổng số 89 người/123 thôn, tổ dân phố, trong đó: Dân tộc Tày 60 người, 23 người Kinh; 5 người Dao; 01 người Hoa.

Thực hiện Quyết định 633/QĐ-UBND ngày 02/5/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Kạn, UBND thị xã đã lập dự toán kinh phí về chính sách đối với người có uy tín.

Để thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn, trong thời gian tiếp theo, thị xã Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách dân tộc đến người dân; thực hiện đầy đủ, nhanh chóng, đúng quy định về chế độ, chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn; nâng cao trình độ và năng lực của cán bộ ở cơ sở để tích cực tham mư­u cho chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chính sách dân tộc…

Thu Cúc