Tổ chức quán triệt, triển khai thực Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI và nội dung Chương trình toàn khóa thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Quân sự tỉnh

Việc quán triệt, triển khai thực các nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp trên nhằm làm cho đội ngũ cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang thành phố nhận thức đầy đủ những thành tựu, kết quả nổi bật của nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội; Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2010-2015; nắm chắc phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội; Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra.

Kết qủa 100% Cán bộ, đảng viên nắm chắc các nội dung nghị quyết và phát huy tốt tính tích cực, tự giác trong thực hiện nội dung Nghị quyết, vận dụng linh hoạt gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”.