Triển khai, thực hiện cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động

Xem chi tiết tại đây: Văn bản số 2029/UBND-VP ngày 10 tháng 11 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc triển khai, thực hiện cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động;

Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Quyết định số 32/2020 QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19