TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẮC KẠN: THÔNG BÁO KHẨN Tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số 1.182.534; số 1.182.535; số 1.182.536; số 1.182.537; số 1.197.539; số 1.197.949

Xem chi tiết tại đây: THÔNG BÁO KHẨN Tìm người liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 số 1.182.534; số 1.182.535; số 1.182.536; số 1.182.537; số 1.197.539; số 1.197.949

Nguồn: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn