UBND Thành phố Bắc Kạn chỉ đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2016

Giờ trái đất năm 2016 diễn ra từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 19 tháng 3 năm 2016 với thông điệp “Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”. Mỗi hành động nhỏ của người dân sẽ tạo ra ý nghĩa lớn trong việc tiết kiệm năng lượng, góp phần giảm khí thải nhà kính, giảm thiểu các tác động do biến đổi khí hậu gây nên.

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2016, UBND thành phố Bắc Kạn ban hành văn bản số 212/UBND-KT ngày 15/3/2016 yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất năm 2016, tích cực tham gia tắt đèn, các thiết bị điện không cần thiết tại gia đình và cơ quan, đơn vị. Đồng thới tắt toàn bộ đèn trang trí, đèn quảng cáo và 2/3 đèn đường vào thời điểm diễn ra sự kiện./.