BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ BẮC KẠN Tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”

Buổi tọa đàm nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Kế hoạch số 283-KH/ĐU ngày 17/10/2016 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ lực lượng vũ trang thành phố Bắc Kạn; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

          Thông qua buổi tọa đàm để khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững và không ngừng phát huy những phẩm chất, giá trị cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; đề xuất những giải pháp, cách làm cụ thể, sáng tạo của cán bộ, nhân viên, đặc biệt là phát huy vai trò của cán bộ, chủ trì, chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, trong triển khai thực hiện.