BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Đề án ” Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030″ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 146/BC-TCTTKĐA Kết quả triển khai thực hiện Đề án ” Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030″ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn (Tháng 4/2023)

Nguồn: UBND thành phố