Chi đoàn Dân – Chính – Đảng thành phố Bắc Kạn ra quân tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa

Sáng ngày 12/5, Chi đoàn Dân – Chính – Đảng thành phố Bắc Kạn phối hợp với Văn phòng HĐND -UBND thành phố ra quân tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả thành phố.

Người dân được đoàn viên, thanh niên chi đoàn hướng dẫn thực hiện kê khai các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định.

Tại bộ phận một cửa, lực lượng đoàn viên thanh niên Chi đoàn Dân – Chính – Đảng thành phố đã trực tiếp truyền thông, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân truy cập Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn để tiếp cận, tìm hiểu thông tin về các dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ tài khoản khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cách sử dụng tài khoản để thực hiện các dịch vụ công; thực hiện quy trình các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh khi người dân thực hiện thủ tục hành chính…

Hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận, tìm hiểu thông tin về các dịch vụ công trực tuyến

Trong thời gian, để triển khai hiệu quả, lan tỏa rộng rãi tinh thần “chuyển đổi số” trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến.  Đồng thời triển khai hiệu quả phong trào “ 3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức rèn luyện, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ, tham gia cải cách hành chính. Chi đoàn Dân – Chính – Đảng đã tham gia thiết kế, xây dựng các sản phẩm tuyên truyền trực quan sinh động về quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa thành phố; thông tin danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhất là nhóm thủ tục hành chính có tần suất thực hiện thường xuyên, phổ biến; cử ĐVTN các ngày trong tuần tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa./.

Triệu Biển