Chủ động phòng, chống thiên tai

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 210 UBND-PCTT ngày 08.02.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc chủ động phòng, chống thiên tai