Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Xem chi tiết tại đây:Đề cương tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng