Công văn số 214 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 214 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng