Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 02/10/2023