Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 20/11/2023