Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 21/12/2020