Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 31.8.2020