Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 16/7/2021