THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND ngày 06/7/2021

Xem chi tiết tại đây:Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tại phiên họp UBND ngày 06/7/2021

Nguồn: Văn phòng HĐND-UBND thành phố Bắc Kạn