Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 17/4/2024.