Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 29/6/2022