Công văn 2506/UBND -QLĐT, ngày 07 tháng12 năm 2023 Lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư vào nội dung nhiệm vụ Quy hoạch phân khu N3 – Khu vực đô thị trung tâm phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Công văn 2506/ UBND -QLĐT, ngày 07 tháng12 năm 2023 Lấy ý kiến tham gia của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư vào nội dung nhiệm vụ Quy hoạch phân khu N3 – Khu vực đô thị trung tâm phường Huyền Tụng,

Các tệp đính kèm:

1.THUYẾT MINH LẬP NV QH PHÂN KHU N3-HT

2. NVQH.01 – Sơ đồ vị trí – Phân khu N3, Huyền Tụng-NVQH.01 – A0 (1)

3. NVQH.02 – Sơ đồ vị trí – Phân khu N3, Huyền Tụng-NVQH.01 – A0 (1)

4.TEST.