CÔNG VĂN CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI VÀ MƯA LỚN TRÊN DIỆN RỘNG(15.06.2020_07h55p13)_signed

Xem chi tiết tại đây: CÔNG VĂN CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI VÀ MƯA LỚN TRÊN DIỆN RỘNG(15.06.2020_07h55p13)_signed