Công văn số 358 của Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn về việc tuyên truyền bầu cử và hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 358 của Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Kạn về việc tuyên truyền bầu cử và hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”;

Đề cương tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nguồn:Văn Phòng Khối MTTQ và Các đoàn thể-Thành ủy Thành phố Bắc Kạn