CÔNG VĂN số 59/VHTT V/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng ( 20/5/1924- 20/5/2024 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 59/VHTT V/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng ( 20/5/1924- 20/5/2024 )

(Gửi kèm theo Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 03 tháng 4 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924-20/5/2024)).

Nguồn: Phòng VHTT thành phố Bắc Kạn