Công văn số 720 của UBND thành phố Bắc Kạn V/v phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet (ứng dụng i-Speed) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 720 của UBND thành phố Bắc Kạn V.v phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet (ứng dụng i-Speed) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn