CÔNG VĂN Tổ chức Tháng hành động thể duc,thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng hành động thể duc,thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030

Nguồn: UBND thành phố