CÔNG VĂN V/v hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2459/UBND-VP V/v hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn