CÔNG VĂN V/v lấy ý kiến tham gia của các tố chức, cá nhân và cộng đồng dân cư vào nội dung nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn đến năm 2045

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1631/UBND-QLĐT V/v lấy ý kiến tham gia của các tố chức, cá nhân và cộng đồng dân cư vào nội dung nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng thành phố Bắc Kạn đến năm 2045

22.8.2023_Nhiemvu qhcxd tp bac can 2045 _Du thao

2. PHIEU LAY Y KIEN NV

Nguồn: UBND thành phố