CÔNG VĂN V/v phối hợp triển khai thi hành các luật, được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 635/MTTQ-BTT V/v phối hợp triển khai thi hành các luật, được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 

Nội dung tệp đính kèm : các luật kèm theo

Luật số 17/2023/QH15

Luật số 18/2023/QH15

Luật số 19/2023/QH15

Luật số 20/2023/QH15

Luật số 21/2023/QH15

Luật số 22/2023/QH15

Luật số 23/2023/QH15

Nguồn: MTTQ  thành phố